EUROPOS SĄJUNGOS
TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2015 m. birželio 9 d.

Byla F‑65/14

EF

prieš

Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT)

„Viešoji tarnyba – EIVT personalas – Pareigūnai – 2013 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Sprendimas neapaukštinti ieškovo pareigų priskiriant prie AD 13 lygio – Ieškovo skundas dėl pareigūnų, kurių pareigas siūloma paaukštinti, sąrašo – Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis – Būtinas minimalus dvejų metų stažas einant konkretaus lygio pareigas – Dvejų metų termino skaičiavimas – Sprendimo paaukštinti pareigas data“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo EF prašo panaikinti Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) paskyrimų tarnybos (toliau – paskyrimų tarnyba) 2013 m. spalio 9 ir 14 d. sprendimus nepaaukštinti jo pareigų priskiriant prie AD 13 lygio per 2013 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. EF padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos išorės veiksmų tarnybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Sąlygos – Būtinas minimalus stažas einant konkretaus lygio pareigas – Reikalavimas, kad šis stažas sutaptų su laikotarpiu, už kurį rengiamos vertinimo ataskaitos – Nebuvimas – Data, į kurią reikia atsižvelgti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Kriterijai – Kandidatų asmeniniai nuopelnai – Paskyrimų tarnybos diskrecija vertinti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Kandidato, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, skundas – Sprendimas atmesti – Motyvavimas – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis ir 90 straipsnio 2 dalis)

1.      Iš Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio aiškiai matyti, kad tik pareigūnai, turintys ne mažiau kaip dvejų metų stažą einant savo lygio pareigas, gali būti paaukštinti. Šioje nuostatoje nenumatyta papildoma sąlyga, kad reikalaujami dveji metai stažo taip pat turi tiksliai sutapti su dvejų metų laikotarpiu, už kurį rengtos dvi metinio vertinimo ataskaitos, rengiamos iš esmės dėl kiekvieno pareigūno už kalendorinius metus atitinkantį laikotarpį.

Taigi sprendimo paaukštinti pareigas priėmimo data tinka vertinant, ar pareigūnas turi reikalaujamą minimalų stažą, kad galėtų būti paaukštintas.

Be to, Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnyje nereikalaujama, kad diena, kurią turi būti įvykdyta sąlyga dėl stažo, būtinai sutaptų su vertinimo laikotarpio, už kurį rengiama metinio vertinimo ataskaita, pabaigos diena.

(žr. 26, 27 ir 29 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Casini / Komisija, T‑132/03, EU:T:2005:324, 84 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Balabanis ir Le Dour / Komisija, F‑77/05, EU:F:2006:127, 35 punktas.

2.      Aplinkybė, kad pareigūno nuopelnai yra akivaizdūs ir pripažinti, nereiškia, kad lyginant kandidatų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus kitų pareigūnų nuopelnai nebus didesni.

Šiuo klausimu pažymėtina, kad administracija, remdamasi paaukštintų pareigūnų vertinimo ataskaitomis ir manydama, kad jų nuopelnai buvo didesni už suinteresuotojo asmens nuopelnus, nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos, kurią būtų galima lengvai pastebėti ir aiškiai nustatyti.

Ta pati išvada darytina dėl kalbų vartojimo kriterijaus, pagal kurį anglų ir prancūzų kalbų mokėjimo paprastai pakanka Sąjungos įstaigos veiklos poreikiams patenkinti, todėl kitų kalbų mokėjimo reikšmė yra antraeilė.

Kiek tai susiję su einant įvairias pareigas suinteresuotojo asmens vykdytomis užduotimis, pažymėtina, jog šis neįrodė, kad priėjusi prie išvados, jog jo užduočių sudėtingumas atitinka to paties lygio pareigūno paprastai vykdomas užduotis, todėl paaukštinimo tikslais jų negalima vertinti kaip ypatingo nuopelno, administracija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą.

(žr. 43–46 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: Sprendimo Cubero Vermurie / Komisija, C‑446/00 P, EU:C:2001:703, 21 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Morello / Komisija, T‑164/00, EU:T:2002:312, 100 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Trentea / FRA, F‑112/10, EU:F:2012:179, 104 punktas.

3.      Paskyrimų tarnyba neprivalo nurodyti sprendimų dėl pareigų paaukštinimo motyvų kandidatams, kurių pareigos nebuvo paaukštintos. Tačiau ji privalo motyvuoti savo sprendimą atmesti nepaaukštinto kandidato pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateiktą skundą, nes šio sprendimo motyvai turi sutapti su sprendimo, dėl kurio pateiktas skundas, motyvais.

Kadangi pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį pareigos paaukštinamos „atrenkant“, motyvai gali būti susiję tik su teisinių sąlygų, su kuriomis Pareigūnų tarnybos nuostatai sieja paaukštinimo teisėtumą, buvimu. Pavyzdžiui, paskyrimų tarnyba neprivalo atskleisti kandidatui, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, lyginamojo vertinimo, kurį ji atliko, ir paaukštinti jo atsižvelgdama į atrinktus kandidatus.

(žr. 50 ir 51 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: Sprendimo Contargyris / Taryba, T‑6/96, EU:T:1997:76, 147 ir 148 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: Sprendimo Merhzaoui / Taryba, F‑18/09, EU:F:2011:180, 71 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.