Personaldomstolens dom av den 24 september 2015 – Weissenfels mot parlamentet

(Mål F-92/14)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar – Innehållet i ett e-postmeddelande som skickats av administrationen till en pensionerad tjänsteman – Kränkning av sökandens ära – Föreligger inte – Överlämnande av sökandens personuppgifter från de ombud som företräder institutionen till sökandens advokat inom ramen för ett mål i personaldomstolen – Åsidosättande av förordning nr 45/2001 – Felaktiga påståenden om de faktiska omständigheterna)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Roderich Weissenfels (Freiburg im Breisgau, Tyskland) (ombud: advokaten G. Maximini)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: J. Steele och S. Seyr)

Saken

Ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte bifalla sökandens begäran om ersättning för den skada som han lidit till följd av ett åsidosättande av rätten till respekt för privatlivet och av bestämmelserna i förordning nr 45/2001 i samband med handläggningen av ett tidigare mål; skadestånd för den ideella skada som sökanden påstår sig ha lidit

Domslut

Talan ogillas.

Roderich Weissenfels ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europaparlamentets rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 448, 15.12.2014, s. 40.