UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 9. júna 2015

Vec F‑126/14

Nicolas Henri Astier

proti

Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

a

Európskej komisii

„Verejná služba – Zamestnanci ESVČ – Zmluvný zamestnanec – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Rozhodnutie ESVČ – Žaloba smerujúca čiastočne proti ESVČ a čiastočne proti Komisii – Čiastočná neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorú N. H. Astier v podstate navrhuje zrušenie rozhodnutia Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorým bola suma, ktorá sa mu má nahradiť za sťahovanie z jeho miesta výkonu práce do jeho miesta pôvodu, stanovená na 7 960 eur namiesto požadovaných 17 940 eur, a táto náhrada bola podriadená určitým podmienkam

Rozhodnutie:      Žaloba vo veci F‑126/14 sa zamieta ako neprípustná v rozsahu, v akom smeruje proti Európskej komisii. N. H. Astier znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia v konaní o námietke neprípustnosti. Európska služba pre vonkajšiu činnosť znáša svoje vlastné trovy konania, ktorá vynaložila v konaní o námietke neprípustnosti. O trovách konania vo veci samej sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Postavenie žalovaného – Žaloba bývalého zmluvného zamestnanca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) – Rozhodnutie ESVČ o náhrade nákladov – Žaloba smerujúca proti Komisii – Neprípustnosť

[Služobný poriadok úradníkov, článok 1b písm. a); rozhodnutie Rady 2010/427, článok 5 ods. 2 a článok 6 ods. 5]

Pokiaľ ide o zmluvných zamestnancov Komisie v službe delegácií Únie v tretích krajinách, podľa rozhodnutia Komisie zo 4. júna 2013 o výkone právomocí zverených služobným poriadkom menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy, právomoci orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy týkajúce sa náhrady nákladov vykonáva Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Žaloba o neplatnosť rozhodnutí ESVČ týkajúcich sa náhrady nákladov na sťahovanie bývalého zmluvného zamestnanca v službe delegácie v tretej krajine musí byť preto vyhlásená za neprípustnú v rozsahu, v akom smeruje proti Komisii.

(pozri body 22 a 24)