Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. októbra 2015– FE/Komisia

(vec F-119/14)1

(Verejná služba – Prijímanie do zamestnania – Verejné výberové konanie – Zapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov – Rozhodnutie menovacieho orgánu o neprijatí úspešného uchádzača do zamestnania – Príslušné právomoci výberovej komisie a menovacieho orgánu – Podmienky pripustenia do súťaže – Minimálna dĺžka odbornej praxe – Spôsoby výpočtu – Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie – Neexistencia – Strata príležitosti byť prijatý – Náhrada škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: FE (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba o vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia Komisie o skončení konania začatého s cieľom menovania žalobkyne ako úradníčky, pričom bola zapísaná do zoznamu úspešných uchádzačov vo verejnom výberovom konaní, po tom, čo bola informovaná, že dotknuté GR súhlasilo s jej prijatím do zamestnania, a po tom, čo GR napokon rozhodlo, že jej odborná prax nie je postačujúcaVýrok rozsudkuRozhodnutie zo 17. decembra 2013, ktorým Európska komisia odmietla prijať FE do zamestnania, sa zrušuje.Európska komisia je povinná zaplatiť FE čiastku 10 000 eur.Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila FE.

____________

1 Ú. v. EÚ C 7, 12.01.2015, s. 56.