Uznesenie Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. decembra 2015 – De Nicola/EIB

(vec F-128/11)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Hodnotenie – Hodnotiaca správa za rok 2010 – Namietanie – Interné konania – Podmienky – Späťvzatie – Žaloba – Záujem na konaní – Neexistencia – Primeraná lehota – Nedodržanie – Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: G. Nuvoli a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh, po prvé, na zrušenie elektronickej korešpondencie a rozhodnutí EIB týkajúcich sa administratívneho konania začatého v rámci hodnotenia pracovného výkonu žalobcu v roku 2010, po druhé, na zrušenie rozhodnutia, ktorým predseda EIB odmietol začať zmierovacie konanie pred zmierovacou komisiou, po tretie, na zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za rok 2010 v časti, v ktorej nie je jeho pracovný výkon hodnotený ako „výnimočný“ alebo „veľmi dobrý“ a v ktorej nie je navrhnuté povýšenie žalobcu do funkcie D, a nakoniec na zaviazanie EIB na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá bola žalobcovi podľa jeho tvrdenia spôsobená

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    C. De Nicola je povinný znášať svoje vlastné trovy konania a trovy konania, ktoré vznikli Európskej investičnej banke.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 3.3.2012, s. 21.