Personalerettens dom (enedommer) af 18. december 2015 – De Nicola mod EIB

(Sag F-37/12) 1

(Personalesag – ansatte ved EIB – psykisk chikane – undersøgelsesprocedure – undersøgelseskomitéens rapport – forkert definition af psykisk chikane – afgørelse truffet af præsidenten for EIB om ikke at imødekomme klagen – annullation – erstatningssøgsmål)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved G. Nuvoli og T. Gilliams, som befuldmægtigede, og advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation dels af den skrivelse, hvorved EIB’s præsident – efter at udvalget for »værdighed på arbejdspladsen« havde fremlagt sin udtalelse – afslog sagsøgerens klage om psykisk chikane, dels af ovennævnte udvalgs udtalelse, for så vidt som udvalget fastslog, at sagsøgeren ikke havde været udsat for psykisk chikane

Konklusion

Afgørelsen af 1. september 2010, hvorved præsidenten for Den Europæiske Investeringsbank afslog Carlo De Nicolas klage over psykisk chikane, annulleres.

I øvrigt frifindes EIB.

EIB bærer sine egne omkostninger og betaler de af Carlo De Nicola afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 184 af 23.6.2012, s. 24.