Euroopa Kohtu (neljas koda) 21. jaanuari 2016. aasta otsus (Vilniaus miesto apylinkės teismas’ ja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas’ eelotsusetaotlus - Leedu) – „ERGO Insurance“ SE, mida esindab „ERGO Insurance“ SE Lietuvos filialas versus „If P&C Insurance“ AS, mida esindab „If P&C Insurance“ AS filialas (C-359/14), „Gjensidige Baltic“ AAS, mida esindab „Gjensidige Baltic“ AAS Lietuvos filialas versus „PZU Lietuva“ UAB DK (C-475/14)

(liidetud kohtuasjad C-359/14 ja C-475/14)1

(Eelotsusetaotlus – Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Kohaldatava õiguse valik – Määrus (EÜ) nr 864/2007 ja määrus (EÜ) nr 593/2008 – Direktiiv 2009/103/EÜ – Haagisega veduki põhjustatud liiklusõnnetus; kumbki sõiduk on kindlustatud eri kindlustusandja juures – Liiklusõnnetus, mis on toimunud muus liikmesriigis kui see, kus olid sõlmitud kindlustuslepingud – Kindlustusandjate vaheline tagasinõue – Kohaldatav õigus – Mõisted „lepingulised võlasuhted“ ja „lepinguvälised võlasuhted“)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: „ERGO Insurance“ SE, mida esindab „ERGO Insurance“ SE Lietuvos filialas, (C-359/14), „Gjensidige Baltic“ AAS, mida esindab „Gjensidige Baltic“ AAS Lietuvos filialas (C-475/14)

Kostjad: „If P&C Insurance“ AS, mida esindab „If P&C Insurance“ AS filialas (C-359/14), „PZU Lietuva“ UAB DK (C-475/14)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ, mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta, artikli 14 punkti b tuleb tõlgendada nii, et see säte ei näe ette erinormiks olevat kollisiooninormi, mis määraks kindlaks kohaldatava õiguse kindlustusandjate vahelisele tagasinõudele asjaoludel, mis esinevad põhikohtuasjades.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrust (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 864/2007, lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II), tuleb tõlgendada nii, et õigus, mida kohaldatakse tagasinõudele, mis on veduki juhi põhjustatud liiklusõnnetuse tõttu kannatanule hüvitist maksnud veduki kindlustusandjal selle liiklusõnnetuse ajal veduki külge ühendatud haagise kindlustusandja vastu, määratakse kindlaks määruse nr 593/2008 artikli 7 alusel, kui sellele õnnetusele määruse nr 864/2007 artiklite 4 ja sellele järgnevate artiklite alusel kohaldatavad kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva vastutuse normid näevad ette kahju hüvitamise kohustuse jaotuse.

____________

1 ELT C 329, 22.9.2014.

ELT C 7, 12.1.2015.