12. veebruaril 2016 esitatud hagi – Coca-Cola versus EUIPO (Master)

(kohtuasi T-61/16)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Coca-Cola Company (Atlanta, Ühendriigid) (esindajad: barrister S. Malynicz ja barrister S. Baran, solicitor D. Stone ja solicitor A. Dykes)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damaskus, Süüria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „Master“ sisaldav Euroopa Liidu kujutismärk – registreerimistaotlus nr 9 091 612

Menetlus EUIPO-s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 2. detsembri 2015. aasta otsus asjas R 1251/202015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista hageja kõik menetluskulud, sealhulgas käesoleva menetlusega seotud kulud välja EUIPO-lt ja Euroopa Liidu kaubamärgi taotlejalt ning jätta nende vastavad kulud nende endi kanda.

Väited

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 punkti b rikkumine;

Määruse nr 207/2009 artikli 65 lõike 6 rikkumine;

____________