Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 8ης Απριλίου 2016 – Chevalier κατά Επιτροπής των Περιφερειών

(Υπόθεση F-99/12)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 ΕΕ C 343 της 10.11.2012, σ. 24.