Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 2 mei 2016 – Schmidt / Commissie

(Zaak F-40/14)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 292 van 1.9.2014, blz. 60.