Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Østrig) den 31. maj 2016 – Corbin Opportunity Fund Lp m.fl.

(Sag C-309/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Corbin Opportunity Fund Lp, Corbin Capital Partners, Redwood Drawdown Master Fund Lp, Redwood Opportunity Master Fund Ltd, Redwood Capital Management LLC, Pontus Holdings Ltd og RMF Financial Holdings Sàrl

Sagsøgt: FMA Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde

Præjudicielle spørgsmål

Finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 1 , navnlig artikel 1, stk. 1, og artikel 2, stk. 1, nr. 2), tidsmæssigt og materielt set anvendelse på et afviklingsselskabsselskab som det i hovedsagen omhandlede, hvis afvikling allerede blev påbegyndt ved nationalt fastsatte mekanismer inden udløbet af fristen til at gennemføre direktivet, og som fortsættes i tiden efter udløbet af gennemførelsesfristen på grundlag af de nationale bestemmelser til gennemførelse af nævnte direktiv?

Indrømmer direktiv 2014/59/EU et sådant afviklingsselskabs kreditorer, der har anmodet afviklingsmyndigheden om at »efterprøve og nedlægge forbud imod« indgåelse af visse retshandler (f.eks. tvangsakkord), som selskabet har planlagt eller allerede har indgået med andre kreditorer, rettigheder, som de kan forfægte ved en administrativ procedure og en retssag?

____________

1     EUT L 173, s. 190.