Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Mommer / Komisja

(Sprawa F-146/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w innych systemach – Propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury – Akt niebędący aktem niekorzystnym – Oczywista niedopuszczalność skargi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Mommer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal i D. de Abreu Caldas, następnie adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis i D. de Abreu Caldas, a wreszcie adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, a wreszcie G. Gattinara, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii, wydanej na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 26 z 26.01.2013, s. 78.