ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 15ης Ιουνίου 2016

Υπόθεση F‑152/12

Jonas Poniskaitis

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συντάξεις – Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων – Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών – Μη βλαπτική πράξη – Απαράδεκτο της προσφυγής – Αίτηση προς το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης για να αποφανθεί χωρίς να εισέλθει στην ουσία – Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο Jonas Poniskaitis ζητεί την ακύρωση των «αποφάσεων», της 26ης Μαρτίου 2012, περί υπολογισμού των μεταφερόμενων, στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτηθεί προγενέστερα στο πλαίσιο δύο λιθουανικών συνταξιοδοτικών συστημάτων και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2012, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένστασή του κατά των «αποφάσεων» περί καθορισμού των εν λόγω δικαιωμάτων.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο Jonas Poniskaitis φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περίληψη

Υπαλληλικές προσφυγές – Βλαπτική πράξη – Έννοια – Πρόταση αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών για τη μεταφορά στο σύστημα της Ένωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση – Δεν εμπίπτει

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 1)

Πρόταση αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών, η οποία κοινοποιείται σε υπάλληλο για τη μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλου συστήματος, δεν παράγει δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα τα οποία θίγουν ευθέως και αμέσως την έννομη κατάσταση του αποδέκτη της, μεταβάλλοντάς την ουσιωδώς. Ως εκ τούτου, η εν λόγω πρόταση δεν συνιστά βλαπτική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 91, παράγραφος 1, του ΚΥΚ.

(βλ. σκέψη 14)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: αποφάσεις της 13ης Οκτωβρίου 2015, Επιτροπή κατά Verile και Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, σκέψη 62, και Teughels κατά Επιτροπής, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, σκέψη 58