Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. novembrī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – C.K., H.F. un nepilngadīgais A.S./Slovēnijas Republika

(lieta C-578/16)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Pamatlietas puses

Prasītāji: C.K., H.F. un nepilngadīgais A.S.

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai noteikumu par diskrecionārās klauzulas atbilstoši Dublinas III regulas 17. panta 1. punktam interpretācija, ņemot vērā šīs tiesību normas iedabu, galu galā ir jāveic dalībvalsts tiesai un vai šie noteikumi tiesas, kuras nolēmumus nevar pārsūdzēt, atbrīvo no pienākuma lietu iesniegt Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta trešo daļu?

Pakārtoti, ja atbilde uz iepriekšformulēto jautājumu ir noliedzoša:

2)    Vai apstākļu izvērtējums atbilstoši Dublinas III regulas 3. panta 2. punktam (tādā kā aplūkotajā gadījumā) ir pietiekams Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. panta un 19. panta 2. punkta, to lasot kopā ar Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 3. pantu un Ženēvas konvencijas 33. pantu, prasību ievērošanai?

Saistībā ar šo jautājumu

3)    Vai no Dublinas III regulas 17. panta 1. punkta interpretācijas izriet, ka diskrecionārā klauzula dalībvalstij ir jāpiemēro obligāti, lai efektīvi nodrošinātu aizsardzību pret tiesību atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pantam pārkāpumiem tādos gadījumos kā pamatlietā minētais, un ka šī piemērošana liedz starptautiskās aizsardzības pieteicēju pārsūtīt uz kompetento dalībvalsti, kura savu kompetenci ir atzinusi saskaņā ar šo regulu?

Ja atbilde uz iepriekšformulēto jautājumu ir apstiprinoša:

4)    Vai diskrecionārās klauzula atbilstoši Dublinas III regulas 17. panta 1. punktam var kalpot par pamatu, kas ļauj starptautiskās aizsardzības pieteicējam vai citai personai pārsūtīšanas procedūrā saskaņā ar šo regulu atsaukties uz klauzulas piemērošanu, kas kompetentās administratīvām iestādēm un dalībvalsts tiesām ir jāizvērtē, vai arī minētajām iestādēm un tiesām pašām ir pēc savas ierosmes jākonstatē minētie apstākļi?

____________