Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. november 2016 – David L. Parris mod Trinity College Dublin m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra The Labour Court, Ireland – Irland)

(Sag C-443/15) 1

(Præjudiciel forelæggelse – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78/EF – artikel 2 – forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og alder – national pensionsordning – udbetaling af efterladteydelse til registreret partner – betingelse – indgåelse af registreret partnerskab, inden medlemmet af denne pensionsordning fylder 60 år – registreret partnerskab – umuligt i den pågældende medlemsstat inden 2010 – stabilt forhold fastslået – artikel 6, stk. 2 – berettigelse af ulige behandling på grund af alder)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

The Labour Court, Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: David L. Parris

Sagsøgt: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform og Department of Education and Skills

Konklusion

Artikel 2 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at en national lovgivning, der inden for rammerne af en erhvervstilknyttet pensionsordning underlægger retten for medlemmernes længstlevende registrerede partnere til en efterladteydelse en betingelse om, at det registrerede partnerskab er indgået, inden medlemmet er fyldt 60 år, selv om den nationale lovgivning ikke gav det pågældende medlem mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse blev nået, ikke udgør forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Artikel 2 og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78 skal fortolkes således, at en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der inden for rammerne af en erhvervstilknyttet pensionsordning underlægger retten for medlemmernes længstlevende registrerede partnere til en efterladteydelse en betingelse om, at det registrerede partnerskab er indgået, inden medlemmet er fyldt 60 år, selv om den nationale lovgivning ikke gav medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse blev nået, ikke udgør forskelsbehandling på grund af alder.

Artikel 2 og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78 skal fortolkes således, at en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede ikke kan udgøre forskelsbehandling på grund af den kombinerede virkning af seksuel orientering og alder, når denne lovgivning ikke udgør forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller alder isoleret set.

____________

1 EUT C 354 af 26.10.2015.