Žaloba podaná 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(vec T-828/16)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španielsko) (v zastúpení: A. Pomares Caballero a M. Pomares Caballero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ ochrannej známky: ďalší účastník pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ – prihláška č. 10 486 447.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. septembra 2016 vo veci R 2573/2014-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie a konštatoval, že v predmetnom prípade sú splnené požiadavky uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 13 ods. 1 nariadenia č. 510/2006,

subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie a

v každom prípade uložil EUIPO povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobcu (vrátane trov vzniknutých v konaní pred odvolacím senátom).

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 2 ods. 2 a článku 3 ods. 1 nariadenia č. 510/2006 v spojení s článkom 13 ods. 1 tohto nariadenia a v súvislosti s odmietnutím nakoniec článku 8 ods. 4 nariadenia č. 2007/2009 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 13 ods. 1 nariadenia č. 510/2006 kvôli odmietnutiu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009,

porušenie všeobecných zásad právnej istoty a riadnej správy veci verejných.

____________