РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

19 юли 2016 година

Дело F‑130/14

Thomas Earlie

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностно лице — Бивше длъжностно лице — Удържани от пенсията за осигурителен стаж суми — Издръжка в полза на бившата съпруга на бившето длъжностно лице — Прието от национална юрисдикция разпореждане за запор — Вдигане на запора — Ново разпореждане, съгласно което бившето длъжностно лице трябва да инструктира Парламента да плаща издръжката на бившата му съпруга — Съответни инструкции от бившето длъжностно лице — Последващи инструкции на бившето длъжностно лице за спиране на плащанията на бившата му съпруга — Отказ на Парламента да изпълни инструкциите — Семейно право — Изключителна компетентност на националния съд — Задължение за лоялно сътрудничество“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Thomas Earlie иска отмяната на решението на Европейския парламент от 6 декември 2013 г. за изменение на пенсионните му права, както и обезщетение за различните вреди, които той твърди, че е претърпял

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Thomas Earlie понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени на Европейския парламент. Г‑жа Mary Earlie Gibbons понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Привилегии и имунитети на Европейския съюз — Длъжностни лица и служители на Съюза — Прилагане на националното право към личните правоотношения — Изпълнение на прието от национална юрисдикция решение по дело за развод на бивше длъжностно лице — Задължения на съответната институция

(член 23, първа алинея от Правилника за длъжностните лица)

Задължението на бивше длъжностно лице да плаща издръжка на бившата си съпруга, определено в решение на националния съд, попада в обхвата на частноправните отношения между това длъжностно лице и друг частноправен субект, а именно неговата бивша съпруга. За тези отношения, по-специално що се отнася до спазването на частноправните му задължения, съгласно член 23, първа алинея от Правилника бившето длъжностно лице е подчинено изцяло, също както всеки друг частноправен субект, на приложимото национално право.

В този контекст от всяка институция се изисква, съгласно нейното задължение за лоялно сътрудничество с националните съдебни органи, да предприеме действия по искането за изпълнение на прието от национален съд решение, каквото е решението, което задължава бивше длъжностно лице да плаща издръжка на своята бивша съпруга. Това задължение за лоялно сътрудничество означава също и че, макар институцията да не е пряк адресат на такова съдебно решение, като работодател на длъжностното лице, длъжник по издръжката, тя трябва да се съобрази с предвиденото в решението, като не уважи искане на длъжностното лице длъжник, което е в явно противоречие със задълженията, наложени му пряко с въпросното съдебно решение, при положение че в изпълнение на това решение съответната институция е уведомена за него от длъжностното лице длъжник.

(вж. т. 38 и 41)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — решение от 17 май 2006 г., Kallianos/Комисия, T‑93/04, EU:T:2006:130, т. 48 и 49 и цитираната съдебна практика