Vec C573/14

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

proti

Mostafovi Lounanimu

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgique)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Azyl – Smernica 2004/83/ES – Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov – Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 – Vylúčenie z priznania postavenia utečenca – Pojem ‚činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov‘ – Rozsah – Riadiaci člen teroristickej organizácie – Odsúdenie za trestný čin podieľania sa na činnostiach teroristickej skupiny – Individuálne preskúmanie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2017

1.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Vylúčenie z postavenia utečenca – Dôvody vylúčenia – Činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov – Pôsobnosť – Obmedzenie na spáchanie jedného z teroristických trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/475, za ktoré bola osoba odsúdená – Neexistencia

[Smernica Rady 2004/83, článok 12 ods. 2 písm. c); rámcové rozhodnutie Rady 2002/475, článok 1 ods. 1]

2.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Vylúčenie z postavenia utečenca – Dôvody vylúčenia – Činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov – Vylúčenie podliehajúce individuálnemu posúdeniu skutočností príslušným orgánom

[Smernica Rady 2004/83, článok 12 ods. 2 písm. c)]

3.        Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Azylová politika – Postavenie utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu – Smernica 2004/83 – Vylúčenie z postavenia utečenca – Dôvody vylúčenia – Činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov – Pojem – Účasť na činnostiach teroristickej skupiny – Zahrnutie – Neexistencia spáchania, pokusu o spáchanie alebo vyhrážania sa, že bude spáchaný teroristický čin – Neexistencia vplyvu

[Smernica Rady 2004/83, článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3; rámcové rozhodnutie Rady 2002/475, článok 1 ods. 1]

1.      Článok 12 ods. 2 písm. c) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany, sa má vykladať v tom zmysle, že na uplatnenie dôvodu vylúčenia z priznania postavenia utečenca uvedeného v tomto ustanovení nie je nevyhnutné, aby žiadateľ o medzinárodnú ochranu bol odsúdený za spáchanie jedného z teroristických trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu.

Ak by normotvorca Únie mal v úmysle obmedziť pôsobnosť článku 12 ods. 2 písm. c) smernice 2004/83 a obmedziť pojem „činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov“ iba na trestné činy vymenované v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2002/475, mohol tak bez problémov urobiť tak, že by tieto trestné činy výslovne vymenoval, alebo by na ne odkázal v tomto rámcovom rozhodnutí.

Článok 12 ods. 2 písm. c) smernice 2004/83 pritom neodkazuje ani na rámcové rozhodnutie 2002/475, hoci v čase prípravy tohto článku 12 ods. 2 písm. c) existovalo, ani na žiadny iný nástroj Európskej únie prijatý v súvislosti s bojom proti terorizmu.

(pozri body 52 – 54, bod 1 výroku)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 72)

3.      Článok 12 ods. 2 písm. c) a článok 12 ods. 3 smernice 2004/83 sa majú vykladať v tom zmysle, že také činy zahŕňajúce podieľanie sa na činnostiach teroristickej skupiny, za aké bol odsúdený obžalovaný vo veci samej, môžu byť príčinou vylúčenia z priznania postavenia utečenca, hoci sa nepreukázalo, že dotknutá osoba spáchala, pokúsila sa o spáchanie alebo sa vyhrážala, že spácha taký teroristický čin, aký je spresnený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Spojených národov. Na účely individuálneho posúdenia skutočností, ktoré umožnia posúdiť, či existujú vážne dôvody domnievať sa, že osoba spáchala činy, ktoré sú v rozpore s cieľmi a zásadami Organizácie Spojených národov, podnecovala na spáchanie takýchto činov alebo že sa na nich inak podieľala, okolnosť, že táto osoba bola odsúdená súdmi členského štátu za podieľanie sa na činnostiach teroristickej skupiny, má osobitný význam, rovnako ako konštatovanie, že uvedená osoba bola riadiacim členom tejto skupiny, bez toho, aby bolo potrebné preukázať, že táto istá osoba sama podnecovala na spáchanie teroristického činu alebo sa na ňom inak podieľala.

(pozri bod 79, bod 2 výroku)