Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. 8. mail 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 28. veebruari 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-162/14: Canadian Solar Emea jt versus nõukogu

(kohtuasi C-236/17 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellandid: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (esindajad: advokaat J. Bourgeois, advocaat S. De Knop, advocaat M. Meulenbelt, advokaat A. Willems)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon

Apellantide nõuded

Apellandid paluvad Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-162/14;

rahuldada esimeses astmes esitatud hagi ja tühistada vaidlustatud määrus apellante puudutavas osas;

mõista apellantide kohtukulud mõlemas kohtuastmes välja vastustajalt ja jätta vastustaja enda kohtukulud mõlemas kohtuastmes tema enda kanda;

jätta teiste menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda.

Teise võimalusena:

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-162/14;

saata kohtuasi tagasi uueks otsustamiseks Üldkohtule;

otsustada kohtukulude kandmine esimeses kohtuastmes ja apellatsioonimenetluses lõplikus Üldkohtu otsuses;

jätta teiste menetlusosaliste kohtukulud nende endi kanda.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta nõudis, et apellandid tõendaksid oma huvi esimese ja teise väite esitamiseks; igal juhul rikkus Üldkohus õigusnormi faktiliste asjaolude õiguslikul kvalifitseerimisel, kuna apellantidel on selline huvi olemas.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta nõudis, et apellandid tõendaksid oma huvi kolmanda väite esitamiseks; Üldkohus tõlgendas ekslikult määruse nr 1225/2009 („alusmäärus“) artikli 2 lõike 7 punkti a.1

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et käesolevas dumpinguvastases uurimises on kohaldatav määrus nr 1168/20122 ; Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et apellantide esitatud turumajandusliku kohtlemise taotluse lahendamata jätmine komisjoni poolt ei ole vaidlustatud määrusega vastuolus.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta lubas institutsioonidel kehtestada sellise määraga dumpinguvastase tollimaksu, mis hüvitab kahju, mille on põhjustanud muud tegurid kui dumpinguhinnaga import; Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõendamiskoormise lubamatult ümber pööras.

____________

1 Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT 2009, L 343, lk 51). Alusmääruse artikli 2 lõike 7 punkt a on vahepeal asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) nr 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT 2016, L 176, lk 21) identse artikli 2 lõike 7 punktiga a.

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1168/2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 (ELT 2012, L 344, lk 1).