Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 1 juni 2017 – Gerhard Prenninger e.a.

(Zaak C-329/17)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Gerhard Prenninger, Karl Helmberger, Franziska Zimmer, Franz Scharinger, Norbert Pühringer, Agrargemeinschaft Pettenbach, Marktgemeinde Vorchdorf, Marktgemeinde Pettenbach, Gemeinde Steinbach am Ziehberg

Prejudiciële vraag

Dient richtlijn 2011/92/EU1 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten aldus te worden uitgelegd, dat het aanleggen van bostracés met het oog op de aanleg van een energieleiding, en voor de duur van de rechtmatige aanwezigheid ervan, „ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik” in de zin van punt 1, onder d), van bijlage II bij richtlijn 2011/92 vormt?

____________

1 PB L 26, blz. 1.