Sag anlagt den 31. juli 2017 – Fleig mod EEAS

(Sag T-492/17)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Stephan Fleig (Berlin, Tyskland) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS)

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 19. september 2016, hvorved direktøren for direktoratet for »Menneskelige Ressourcer« i Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS), i hans egenskab af ansættelsesmyndighed, besluttede at bringe sagsøgerens tidsubegrænsede ansættelseskontrakt til ophør med virkning fra den 19. september 2017 (i den version af afgørelsen, som senest blev modtaget ved afslaget på sagsøgerens klage af 19. april 2017).

EEAS tilpligtes at betale sagsøgeren et rimeligt beløb, som fastsættes af Retten, i erstatning for det lidte ikke-økonomiske tab.

EEAS tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

Første anbringende: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil (EEAS) har anlagt et åbenbart urigtigt skøn.

Andet anbringende: EEAS har tilsidesat omsorgspligten, princippet om god forvaltning (artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder), proportionalitetsprincippet og retten til beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse (artikel 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

Tredje anbringende: tilsidesættelse af retten til at blive hørt i henhold til artikel 41, stk. 1, og stk. 2, litra a), i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

____________