Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 4. října 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie v. R.

(Věc C-583/17)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Odpůrkyně: R.

Předběžné otázky

Musí být nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států1 vykládáno v tom smyslu, že pouze první členský stát, v němž byla podána žádost o mezinárodní ochranu, je pověřen určit příslušný členský stát, v důsledku čehož může cizinec pouze v tomto členském státě podle článku 27 dublinského nařízení postupovat právní cestou proti nesprávnému použití kritérií pro určení příslušnosti stanovených v kapitole III, včetně článku 9?

V jakém rozsahu je pro odpověď první otázky relevantní, že v prvním členském státě, v němž byla podána první žádost o mezinárodní ochranu, již bylo přijato rozhodnutí o této žádosti nebo cizinec vzal žádost předčasně zpět?

____________

1     Úř. věst. 2013, L 180, s. 31; dále jen „dublinské nařízení“.