Acțiune introdusă la 23 octombrie 2017 – Republica Italiană/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-611/17)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, și P. Gentili, avvocato dello Stato)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea Regulamentului (UE) 2017/1398 al Consiliului din 25 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 29 iulie 2017, și în special a articolului 1 punctul 2, în măsura în care modifică anexa I D la Regulamentul (UE) 2017/127, punctul 3 din anexa la regulamentul atacat [care conține modificarea anexei I D la Regulamentul (UE) 2017/127] integral, și considerentele (9), (10), (11), (12) integral;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv. Încălcarea articolului 1 din Decizia 86/238/CEE privind aderarea Uniunii la Convenția internațională pentru conservarea tonului de Atlantic.

Nu exista o obligație de transpunere a deciziei ICCAT privind cotele de pescuit de pește-spadă.

Al doilea motiv. Nemotivare (art. 296 al doilea paragraf TFUE).

Această decizie este, în orice caz, nemotivată.

Al treilea motiv. Încălcarea articolului 17 TUE și a articolului 16 din Regulamentul 1380/2013.

Decizia este contrară principiului stabilității relative și interesului Uniunii.

Al patrulea motiv. Încălcarea principiilor neretroactivității, securității juridice și încrederi legitime.

În orice caz, decizia nu putea fi aplicată campaniei de pescuit în curs.

Al cincilea motiv. Nemotivare (încălcarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE).

Decizia nu este motivată în măsura în care adoptă ca perioadă de referință pentru alocarea cotei TAC între statele membre perioada 2012-2015.

Al șaselea motiv. Încălcarea principiului proporționalității (art. 5 TUE) și aprecierea eronată a faptelor.

Excluderea din perioada de referință a anilor 2010 și 2011 este excesivă și eronată în raport cu obiectivul de includere în datele privind capturile numai capturile regulate.

Al șaptelea motiv. Încălcarea articolelor 258 și 260 TFUE. Necompetență.

Nu îi revenea Consiliului sarcina de a sancționa Italia cu privire la utilizarea de setci în derivă.

Al optulea motiv. Încălcarea principiului bunei administrări (art. 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) și a articolului 16 din Regulamentul nr. 1380/2013.

Adoptarea perioadei de referință 2012-2015 a penalizat Italia, reducând capacitatea acesteia de pescuit, cu încălcarea principiului stabilității relative și fără o cercetare corespunzătoare.

Al nouălea motiv. Încălcarea principiului nediscriminării (art. 18 TFUE).

Această reducere discriminează în mod nejustificat pescarii italieni.

Al zecelea motiv. Încălcarea principiilor neretroactivității, securității juridice și încrederii.

În orice caz, reducerea nu putea fi aplicată campaniei de pescuit în curs.

____________