10. oktoobril 2017 esitatud hagi – Aeris Invest versus Ühtne Kriisilahendusnõukogu

(kohtuasi T-714/17)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset ja A. Sellés Marco)

Kostja: Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada Ühtse Kriisilahendusnõukogu lepinguvälist vastutust ja kohustada viimast hüvitama kahju, mis tekkis hagejale kõigist Ühtse Kriisilahendusnõukogu tegudest ja tegemata jätmistest, mis võtsid hagejalt BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A võlakirjad ja väärtpaberid, mis talle kuulusid;

mõista Ühtselt Kriisilahendusnõukogult hagejale välja tekkinud kahju hüvitamiseks („sissenõutav summa“):

esimese võimalusena maksta tagasi 113 022 558,44 eurot Banco Populari aktsiatesse tehtud investeeringu alusel;

teise võimalusena 93,74 miljonit eurot või

kolmanda võimalusena 54,29 miljonit eurot.

nõustuda suurendama sissenõutavat summat tasandusintressi võra alates 7. juunist 2017 kuni käesolevat asja lahendava kohtuotsuse kuulutamiseni;

nõustuda suurendama sissenõutavat summat viivise võrra, mida arvestatakse alates käesolevas asjas kohtuotsuse kuulutamisest kuni sissenõutava summa tervikuna maksmiseni, EKP poolt peamiste refinantseerimistehingute puhul aluseks võetavas intressimääras, millele lisandub kaks protsendipunkti;

mõista kohtukulud välja Ühtselt Kriisilahendusnõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjas T-659/17, Vallina Fonseca vs. Ühtne Kriisilahendusnõukogu.

____________