Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 19 януари 2018 г. — Vueling Airlines SA/Jean-Luc Poignant

(Дело C-37/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Vueling Airlines SA

Ответник: Jean-Luc Poignant

Преюдициални въпроси

Приложимо ли е тълкуването, което Съдът на Европейския съюз дава в решение от 27 април 2017 г., A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309) [...] на член 14, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/711 , изменен и актуализиран с Регламент (ЕО) № 118/972 , изменен с Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г.3 , по отношение на спор във връзка с нарушение за недеклариран труд, когато удостоверенията Е 101 са издадени съгласно член 14, параграф 1, буква а) на основание на член 11, параграф 1 от Регламент № 574/72 от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент № 1408/714 , при положение че случаят попада в приложното поле на член 14, параграф 2, буква а), подточка i) за заети лица, работещи на територията на държавата членка, на която същите са граждани и в която въздушният превозвач, установен в друга държава членка, има клон, и при положение че от самия прочит на удостоверението Е 101 — посочващо летище като място на дейност на заетото лице и въздушен превозвач като работодател — може да се заключи, че е получено чрез измама?

При утвърдителен отговор, трябва ли принципът на предимство на правото на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че не допуска национална юрисдикция — за която съгласно вътрешното право влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна, когато разглежда гражданските последици от деянието — да се основе единствено на постановена по несъвместим с нормите на правото на Европейския съюз начин присъда за недеклариран труд, за да осъди работодател да заплати обезщетение на заето лице?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26).

2     Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г. за изменение и актуализация на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 28, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35).

3     Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 117, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 211).

4     Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 74).