Överklagande ingett den 9 april 2018 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 25 januari 2018 i mål T-91/16, Republiken Italien mot kommissionen

(Mål C-247/18 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva, i enlighet med artiklarna 56 och 58 i domstolens stadga, den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 25 januari 2018 (delgiven den 29 januari 2018) i mål T-91/16, angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2015)9413 av den 17 december 2015 (delgivet den 18 december 2015) om nedsättning av det stöd som beviljats av Europeiska socialfonden till det regionala operativa programmet för Sicilien, som ingår i gemenskapens strukturåtgärder i italienska regioner som omfattas av mål 1 (POR Sicilien 2000–2006), och ogiltigförklara det beslutet.

Grunder och huvudargument

Republiken Italien har gett in ett överklagande till domstolen av tribunalens dom av den 25 januari 2018 i mål T-91/16, genom vilken tribunalen ogillade Italiens talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2015)9413 av den 17 december 2015 (delgivet den 18 december 2015) om nedsättning av det stöd som beviljats av Europeiska socialfonden till det regionala operativa programmet för Sicilien, som ingår i gemenskapens strukturåtgärder i italienska regioner som omfattas av mål 1 (POR Sicilien 2000–2006).

Första grunden: Åsidosättande av artikel 39 i förordning nr 1260/99,1 av artiklarna 4, 6 och 10 i förordning nr 438/[2001],2 av artikel 317 FEUF samt av bevisbördeprincipen

Tribunal angav inte att det av de faktiska omständigheter som den konstaterat framgick att det revisionsförfarande som återupptogs av kommissionen år 2008 avsåg utgifter som redan år 2005 och år 2006 hade varit föremål för en revision, vilken hade avslutats på ett positivt sätt, utan att någon ny omständighet inträffat.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 39 i förordning nr 1260/99, av artikel 100 i förordning nr 1083/2006,3 av artikel 145 i förordning nr 1303/20134 samt av principen om god förvaltning, den kontradiktoriska principen och principen om skydd för berättigade förväntningar

Tribunal fann, utan att ange något skäl, att det var motiverat att korrigeringsförfarandet pågick under sammanlagt mer än sju år. Under denna period agerade kommissionen i allt väsentligt på så sätt att den tvingande tidsfristen på sex månader räknat från revisionen för att fatta det slutliga beslutet började löpa vid en tidpunkt som kommissionen själv hade fastställt på ett godtyckligt sätt, vilket innebar att fristens tvingande karaktär upphävdes.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 39.2 och 39.3 i förordning nr 1260/99 och av artikel 10 i förordning nr 438/2001. Missuppfattning av de faktiska omständigheterna

Tribunal fann att den felprocent som gjorts gällande i målet varierade kraftigt i tiden för perioderna före respektive efter den 31 december 2006 samt i fråga om de utgifter som var hänförliga till ”sammanhängande” projekt eller till andra projekt. Den fann emellertid även att det var lämpligt att en korrigering som fastställts genom extrapolering från en enda felprocent på 32,65 % tillämpades på samtliga programår och på alla slags projekt. Därigenom åsidosatte tribunalen principen om att korrigeringar ska vara proportionerliga och principen om att urvalen ska vara representativa.

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (EGT L 161, 1999, s. 1).

2     Kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2 mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna (EGT L 63, 2001, s. 21).

3     Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 2006, s. 25).

4     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 2013, s. 320).