Žaloba podaná dne 30. března 2018 – Piaggio & C. v. EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori)

(Věc T-219/18)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Itálie) (zástupce: F. Jacobacci, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Čína)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporného (průmyslového) vzoru: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství č. 1 783 655-0002

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 19. ledna 2018 ve věci R 1496/2015-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

prohlásil (průmyslový) vzor Společenství č. 1 783 655-0002 dotčeného majitele za neplatný, a to ze všech důvodů uvedených v předložené žalobě;

uložil žalovanému a majiteli sporného (průmyslového) vzoru zaplatit náklady řízení před odvolacím senátem ve smyslu článku 190 jednacího řádu Tribunálu;

uložil EUIPO a případně vedlejšímu účastníku náhradu nákladů souvisejících s tímto řízením.

Dovolávané žalobní důvody

Chybný výklad a použití článku 6 nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. f) nařízení č. 6/2002.

____________