Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Obvodní soud pro Prahu 8 (Tšekki) on esittänyt 26.3.2018 – Libuše Králová v. Primera Air Scandinavia

(asia C-215/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Obvodní soud pro Prahu 8

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Libuše Králová

Vastaaja: Primera Air Scandinavia

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kantajan ja vastaajan välillä ollut tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/20011 5 artiklan 1 alakohdan mukainen sopimussuhde, vaikka kantajan ja vastaajan välillä ei ollut tehty sopimusta ja lento oli ollut osa matkapakettia, jonka oli tarjonnut kolmas osapuoli (matkatoimisto) kantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella?

Voidaanko tällainen suhde määritellä kuluttajasopimukseen perustuvaksi suhteeksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 4 jakson 15–17 artiklan säännösten nojalla?

Onko vastaajalla passiivilegitimaatio siltä osin kuin on kyse matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004 perustuvista vaatimuksista?

____________

1 EYVL 2001, L 12, s. 1.