Kanne 11.4.2018 – Euroopan komissio v. Kroatian tasavalta

(asia C-250/18)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Mataija ja E. Sanfrutos Cano)

Vastaaja: Kroatian tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Kroatian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/981 5 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole vahvistanut, että Biljane Donjeen sijoitettu kivimurske on jätettä eikä sivutuote, ja siitä on huolehdittava jätteenä

on todettava, että Kroatian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/98 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että Biljane Donjeen sijoitetusta jätteestä huolehditaan ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta

on todettava, että Kroatian tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/98 15 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että Biljane Donjeen sijoitetun jätteen haltija huolehtii itse jätteen käsittelystä taikka tai antaa jätteen käsittelyn kauppiaan tai jätteenkäsittelytoimia suorittavan laitoksen tai yrityksen, taikka yksityisen tai julkisen jätteiden kerääjän tehtäväksi

Kroatian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan rikkominen:

Direktiivin 5 artiklan 1 kohta sisältää kumulatiivisia edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntynyttä ainetta tai esinettä, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, voidaan pitää sivutuotteena eikä jätteenä. Kroatian tasavalta on virheellisesti soveltanut 5 artiklan 1 kohtaa Biljaneen Donjeen sijoitettuun jätteeseen, koska se ei ole todennut, että kyseessä on jäte eikä sivutuote, vaikkei ole varmaa, että tämän jätteen jatkokäyttö on 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla varmaa.

Direktiivin 13 artiklan rikkominen:

Direktiivin 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätteistä huolehditaan vaarantamatta ihmisten terveyttä taikka vahingoittamatta ympäristöä. Vaikka Kroatian viranomaiset ovat todenneet, että Biljane Donjeen sijoitettu jäte sijaitsee paikassa, jota ei ole tarkoitettu eikä osoitettu jätteen varastointiin, eli maa-alueen pinnalla ilman mitään toimenpiteitä, joilla estettäisiin sen leviäminen veteen tai ilmaan, mitään näitä jätteitä koskevista Kroatian viranomaisten toimenpiteistä ei tähän päivään mennessä ole toteutettu. Tämä tilanne on vallinnut muuttumattomana pitkän ajan, ja se johtaa väistämättä ympäristön huonontumiseen. Tämän vuoksi Kroatian tasavalta ei ole toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että Biljane Donjeen sijoitetusta jätteestä huolehditaan ihmisten terveyttä vaarantamatta ja ympäristöä vahingoittamatta.

Direktiivin 15 artiklan 1 kohdan rikkominen:

Direktiivin 15 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätteen alkuperäinen tuottaja tai muu haltija huolehtii itse jätteen käsittelystä tai antaa jätteen käsittelyn kauppiaan tai jätteenkäsittelytoimia suorittavan laitoksen tai yrityksen, taikka yksityisen tai julkisen jätteiden kerääjän tehtäväksi 4 ja 13 artiklan mukaisesti. Se, että Kroatian viranomaiset ovat jättäneet varmistamatta, että jätteen haltija huolehtii jätteen käsittelystä tai uskoo sen 15 artiklan 1 kohdassa mainitulle henkilölle, ilmenee siitä tosiseikasta, että tämä jäte varastoitiin kanteen nostamisen aikaan edelleen lainvastaisesti Biljane Donjeen, jossa se oli ollut jo pitkän aikaa. Kroatian viranomaiset eivät ole toteuttaneet tehokkaita toimenpiteitä varmistaakseen, että jätteen haltija huolehtii itse jätteen käsittelystä taikka antaa sen direktiivin 15 artiklan 1 kohdassa mainittujen henkilöiden tehtäväksi.

____________

1 Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (EYVL 2008, L 312, s. 3).