Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 9. marca 2018 – Fusignano Due Srl/Ministero dello Sviluppo Economico

(vec C-287/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Fusignano Due Srl

Žalovaný: Ministero dello Sviluppo Economico

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 odsek 3 písm. a) smernice 2009/28/ES1 vykladať – aj vo svetle všeobecnej zásady ochrany legitímnej dôvery a celkového systému úpravy stanovenej v smernici v súvislosti s podporou výroby energie z obnoviteľných zdrojov – v tom zmysle, že vylučuje zlučiteľnosť práva Únie s takou vnútroštátnou právnou úpravou, ktorá umožňuje talianskej vláde rozhodnúť neskoršími vykonávacími vyhláškami o znížení alebo dokonca aj o znížení na nulu skôr schválených vstupných sadzieb?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 2009, s. 16).