Žaloba podaná 28. mája 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega

(Tvar pozlátenej fľaše)

(vec T-324/18)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Taliansko) (v zastúpení: L. Giove, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sandro Bottega (Colle Umberto, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (tvar pozlátenej fľaše) – ochranná známka Európskej únie č. 11 531 381

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásenie neplatnosti

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. marca 2018 vo veci R 1036/2017-1

NávrhY

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

nesprávne posúdenie dôvodu podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001,

nesprávne posúdenie dôvodu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodov i), ii) a iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.

____________