Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 17. dubna 2018 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. Akvilė Jarmuškienė

(Věc C-265/18)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Odpůrkyně: Akvilė Jarmuškienė

Zúčastněná třetí strana: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Předběžná otázka

Musí být články 282 až 292 směrnice Rady 2006/112/ES1 ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládány v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti v projednávaném případě, kdy jsou dvě věci dodány prostřednictvím jediné transakce, ale horní mez ročního obratu (objemu činnosti) stanovená v článku 287 směrnice 2006/112/ES (a v odpovídajícím ustanovení vnitrostátních právních předpisů) je překročena pouze v důsledku dodání jedné z těchto věcí, má osoba povinná k dani (dodavatel) povinnost mimo jiné vypočítat a odvést daň z přidané hodnoty (1) z celkové hodnoty transakce (z hodnoty obou dodaných věcí), nebo (2) pouze z té části transakce, v důsledku které byla uvedená horní mez (objem činnosti) překročena (z hodnoty jedné z dodaných věcí)?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.