Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. jūnijā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Deutsche Lufthansa AG/Land Berlin

(Lieta C-379/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Deutsche Lufthansa AG

Atbildētāja: Land Berlin

Pārējie lietas dalībnieki:     Berliner Flughafen Gesellschaft mbH;     Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesību norma, kurā ir paredzēts, ka lidostas administrācijas noteikta lidostas maksu sistēma ir jāiesniedz neatkarīgai uzraudzības iestādei apstiprināšanai, neaizliedzot lidostas administrācijai un tās lietotājam noteikt līdz ar uzraudzības iestādes apstiprinātajām maksām citas maksas, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/12/EK (2009. gada 11. marts) par lidostas maksām 1 , it īpaši tās 3. pantam, 6. panta 3.–5. punktam, kā arī 11. panta 1. un 7. punktam?

Vai minētajai direktīvai atbilst tāda valsts tiesību interpretācija, saskaņā ar kuru lidostas lietotājam ir aizliegts apstrīdēt neatkarīgas uzraudzības iestādes veiktu maksu sistēmu apstiprināšanu, taču tas var pret lidostas administrāciju celt prasību un tajā norādīt, ka maksu sistēmā noteiktā maksa nav taisnīga?

____________

1 OV 2009, L 70, 11. lpp.