Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2018 r. – The Goldman Sachs Group / Komisja

(Sprawa T-419/14)1

(Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek kabli elektrycznych – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Jednolite i ciągłe naruszenie – Możliwość przypisania naruszenia – Domniemanie – Błąd w ocenie – Domniemanie niewinności – Pewność prawa – Zasada odpowiedzialności osobistej – Nieograniczone prawo orzekania)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The Goldman Sachs Group, Inc. (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci W. Deselaers, J. Koponen, i A. Mangiaracina)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Giolito, L. Malferrari, H. van Vliet i J. Norris-Usher, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Prysmian SpA (Mediolan, Włochy) i Prysmian Cavi e Sistemi Srl (Mediolan) (przedstawiciele: adwokaci C. Tesauro, F. Russo i L. Armati)

Przedmiot

Przedstawione na podstawie art. 263 TFUE żądanie zmierzające, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 2139 final z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 101 [TFUE] i art. 53 porozumienia [EOG] (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne), w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy skarżącej, a także, po drugie, do obniżenia nałożonej na skarżącą kwoty grzywny.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

The Goldman Sachs Group, Inc. pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję, Prysmian SpA i Prysmian Cavi e Sistemi Srl.

Prysmian SpA i Prysmian Cavi e Sistemi Srl pokrywają własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 282 z 25.8.2014.