DOMSTOLENS BESLUTNING (Afdelingen for Fornyet Prøvelse)

17. september 2018 (*)

»Fornyet prøvelse«

I sag C-543/18 RX,

angående et forslag om fornyet prøvelse fremsat den 20. august 2018 af førstegeneraladvokaten i henhold til artikel 62 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol,

har

DOMSTOLEN (Afdelingen for Fornyet Prøvelse),

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne A. Rosas, C. Toader, A. Prechal og E. Jarašiūnas,

truffet følgende

Beslutning

1        Førstegeneraladvokatens forslag om fornyet prøvelse vedrører dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 19. juli 2018, HG mod Kommissionen (T-693/16 P, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:492). Ved denne dom ophævede Retten dom afsagt af Retten for EU-Personalesager den 19. juli 2016, HG mod Kommissionen (F-149/15, EU:F:2016:155), hvorved Personaleretten frifandt Europa-Kommissionen i en sag anlagt af sagsøgeren med principal påstand om dels annullation af Kommissionens afgørelse af 10. februar 2015 om at pålægge sagsøgeren den disciplinære sanktion suspension af avancement til et højere løntrin i en periode på 18 måneder og om at pålægge sagsøgeren at betale det af Kommissionen lidte tab på 108 596,35 EUR, og om fornødent afgørelsen om afslaget på klagen, dels at Kommissionen blev tilpligtet at erstatte det hævdede lidte tab.

2        Retten fandt, at det dommerkollegium ved Personaleretten, der havde afsagt den sidstnævnte dom, ikke var lovligt sat.

3        Det følger af artikel 256, stk. 2, TEUF, at de afgørelser, der træffes af Retten efter appel til prøvelse af Personalerettens afgørelser, på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastsat i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, undtagelsesvis kan underkastes fornyet prøvelse ved Domstolen, hvis der er alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes.

4        I henhold til artikel 62 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan førstegeneraladvokaten, når denne finder, at der er en alvorlig risiko for, at EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng kan påvirkes, foreslå Domstolen at foretage en fornyet prøvelse af den afgørelse, der er truffet af Retten.

5        Det fremgår i denne henseende af artikel 193, stk. 4, i Domstolens procesreglement, at Afdelingen for Fornyet Prøvelse, når den bliver forelagt et sådant forslag om fornyet prøvelse, beslutter, om Rettens afgørelse skal undergives fornyet prøvelse, og at der, når dette er tilfældet, i beslutningen om at undergive Rettens afgørelse fornyet prøvelse alene anføres de spørgsmål, som skal gøres til genstand for fornyet prøvelse.

6        I det foreliggende tilfælde finder Afdelingen for Fornyet Prøvelse, at dom af 19. juli 2018, HG mod Kommissionen (T-693/16 P, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:492), skal undergives fornyet prøvelse.

7        Det spørgsmål, som skal gøres til genstand for den nævnte fornyede prøvelse, fremgår af punkt 2 i nærværende beslutnings konklusion.

På grundlag af disse præmisser beslutter Domstolen (Afdelingen for Fornyet Prøvelse):

1)      Dommen afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 19. juli 2018, HG mod Kommissionen (T-693/16 P, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:492), undergives fornyet prøvelse.

2)      Den fornyede prøvelse skal vedrøre spørgsmålet, om Den Europæiske Unions Rets dom af 19. juli 2018, HG mod Kommissionen (T-693/16 P, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:492), navnlig henset til det almindelige retssikkerhedsprincip, påvirker EU-rettens ensartede anvendelse eller sammenhæng, idet Retten som appelinstans fastslog, at det dommerkollegium, der afsagde Retten for EU-Personalesagers dom af 19. juli 2016, HG mod Kommissionen (F-149/15, EU:F:2016:155), ikke var lovligt sat på grund af en ulovlighed, der påvirkede udnævnelsesproceduren for et af medlemmerne af dette dommerkollegium, som medførte en tilsidesættelse af princippet om en domstol oprettet ved lov, der er fastsat i artikel 47, stk. 2, første punktum, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Den fornyede prøvelse skal navnlig vedrøre spørgsmålet, om udnævnelsen af en dommer, i lighed med de retsakter, der er omhandlet i artikel 277 TEUF, kan være genstand for en indirekte legalitetskontrol, eller om en sådan indirekte legalitetskontrol – principielt eller efter at der er forløbet en vis periode – er udelukket eller begrænset til visse former for ulovligheder for at sikre den retlige stabilitet og retskraften.

3)      De berørte, der er omhandlet i artikel 23 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, og parterne i sagen for Retten for Den Europæiske Union opfordres til at indgive deres skriftlige bemærkninger om disse spørgsmål til Den Europæiske Unions Domstol inden for en frist på en måned fra forkyndelsen af nærværende beslutning.

Underskrifter


*Processprog: fransk.