Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. srpnja 2018. uputio Conseil d'État (Francuska) – COPEBI SCA protiv Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(predmet C-505/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: COPEBI SCA

Druga stranka u postupku: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Druga stranka: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Prethodno pitanje

Treba li Odluku Europske komisije 2009/402/EZ od 28. siječnja 2009. o „planovima za nepredvidive okolnosti” u sektoru voća i povrća koje je provela Francuska (C 29/05 (ex NN 57/05)) 1 , tumačiti na način da obuhvaća potpore koje je Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Državni međustrukovni ured za voće, povrće i hortikulturu, ONIFLHOR) isplatio Comité économique agricole du bigarreau d’industrie (Poljoprivredni gospodarski odbor za trešnje bigarreau namijenjene industrijskoj preradi, CEBI) i koje su skupine proizvođača koji su članovi tog odbora dodijelile proizvođačima trešanja bigarreau namijenjenih industrijskoj preradi, uzimajući u obzir da CEBI nije jedan od osam poljoprivrednih gospodarskih odbora navedenih u točki 15. odluke od 28. siječnja 2009. i da su predmetne potpore, suprotno mehanizmu financiranja opisanom u točkama 24. do 28. te odluke, financirane samo subvencijama ONIFLHOR-a, a ne i dobrovoljnim doprinosima proizvođača, nazvanima „sektorski doprinosi”?

____________

1 SL L 127, str. 11.