Kohtuasi C358/16

UBS Europe SE
ja
Alain Hondequin jt

versus

DV jt

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative (Luksemburg))

Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Direktiiv 2004/39/EÜ – Artikli 54 lõiked 1 ja 3 – Liikmesriigi finantsjärelevalveasutustel lasuva ametisaladuse hoidmise kohustuse ulatus – Otsus, millega sedastatakse ametialase hea maine kaotus – Kriminaalõiguse valdkonda kuuluvad juhtumid – Euroopa Liidu põhiõiguste harta – Artiklid 47 ja 48 – Kaitseõigused – Toimikuga tutvumine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (viies koda) 13. septembri 2018. aasta otsus

1.        Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Kaitseõigused – Toimikuga tutvumise õigus – Piirid – Sobitumine konfidentsiaalsuse kaitsega

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47)

2.        Asutamisvabadus – Teenuste osutamise vabadus – Finantsinstrumentide turud – Direktiiv 2004/39 – Liikmesriigi finantsjärelevalveasutused – Ametisaladuse pidamise kohustus – Kriminaalõiguse valdkonda kuuluvate juhtumite erand – Kohaldamisala – Liikmesriigi ametiasutuse poolt isikule kehtestatud keeld tegutseda kontrollitavas üksuses juhatuse liikme ülesannetes – Välistamine – Nimetatud ametiasutuse keeldumine teabe avalikustamisest isikule, kelle suhtes on võetud teda kahjustav akt – Liikmesriigi kohtu kohustused tagada selle isiku kaitseõigused

(Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artiklid 47 lõige 48; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39, artikli 54 lõige 1)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 66–69)

2.      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ, artiklit 54 tuleb tõlgendada nii, et

–        nimetatud artikli lõigetes 1 ja 3 sisalduv lause „kriminaalõiguse valdkonda kuuluvad juhtumid“ ei hõlma olukorda, kus pädevad asutused võtavad sellise meetme nagu põhikohtuasjas, mille kohaselt on isikul keelatud tegutseda kontrollitavas asutuses juhatuse liikme ülesannetes või muul ametikohal, mille jaoks on nõutav tegevusluba, andes ühtlasi korralduse esimesel võimalusel kõikidelt ametikohtadelt tagasi astuda põhjusel, et see isik ei vasta enam nõuetele, mis esitatakse direktiivi artiklis 9 ette nähtud ametialasele heale mainele, mis on osa meetmetest, mida pädevad asutused peavad nende pädevuste teostamisel võtma, mis neil on vastavalt selle direktiivi II jaotise sätetele. Nimelt puudutab see säte, mis näeb ette, et ametisaladuse hoidmise kohustusest võib erandjuhul sellistel juhtudel kõrvale kalduda, konfidentsiaalse informatsiooni edastamist või kasutamist nii riigisisese kriminaalõiguse kohaselt algatatud menetluste kui ka määratud sanktsioonide huvides;

–        nimetatud artikli lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustus koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 47 ja 48 peab olema tagatud ja rakendatud nii, et see sobiks kokku kaitseõiguste tagamisega. Seega juhul, kui pädev asutus tugineb nimetatud kohustusele selleks, et keelduda tema valduses oleva teabe avaldamisest, mis ei sisaldu seda isikut puudutavas toimikus, kelle huve akt kahjustab, on liikmesriigi pädeva kohtu ülesanne kontrollida, kas see teave on objektiivselt seotud tema vastu esitatud etteheidetega, ning kui on, siis kaaluda kõnealuse isiku huvi saada teavet, mis on vajalik tema kaitseõiguste täielikuks teostamiseks, ja ametisaladuse hoidmise kohustusega seotud teabe konfidentsiaalsuse säilitamisega seotud huve, enne kui ta teeb taotletud teabe iga osa edastamise kohta otsuse.

(vt punkt 71 ja resolutsioon)