Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresní soud v Českých Budějovicích (Den Tjekkiske Republik) den 7. august 2018 – RD mod SC

(Sag C-518/18)

Processprog: tjekkisk

Den forelæggende ret

Okresní soud v Českých Budějovicích

Parter i hovedsagen

Sagsøger: RD

Sagsøgt: SC

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 1 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav fortolkes således, at et krav, hvorom der efter bevisoptagelse er truffet afgørelse, kan anses for ubestridt, hvis hverken sagsøgte, der anerkendte sin gæld, før sagen blev anlagt, eller værgen har været til stede under retssagen, og de ikke har fremsat indsigelser under sagens behandling?

____________

1 EUT L 143, s. 15.