Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 3.8.2018 – French Data Network, La Quadrature du Net ja Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs v. Premier ministre ja Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

(asia C-512/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantajat: French Data Network, La Quadrature du Net ja Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs

Vastaajat: Premier ministre ja Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko palveluntarjoajille 12.7.2002 annetun direktiivin1 15 artiklan 1 kohdan sallivien säännösten nojalla asetettua yleistä ja erotuksetta tapahtuvaa säilyttämistä koskevaa velvoitetta pitää, kun otetaan huomioon erityisesti takeet ja valvonta, joita näiden yhteystietojen keruuseen ja käyttöön liittyy, puuttumisena, joka on perusteltavissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklassa taatulla oikeudella turvallisuuteen ja kansallisen turvallisuuden vaatimuksilla, joita koskeva vastuu kuuluu yksinomaan jäsenvaltioille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan nojalla?

Onko 8.6.2000 annetun direktiivin2 säännöksiä, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6, 7, 8 ja 11 artiklan sekä 52 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että niissä sallitaan se, että valtio antaa kansallista lainsäädäntöä, jolla velvoitetaan henkilöt, joiden toimintaan kuuluu tarjota pääsy verkkoviestintäpalveluihin, ja luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka tarjoavat, myös ilmaiseksi, suurelle yleisölle verkkopalvelujen kautta näiden palvelujen vastaanottajien toimittamien minkä tahansa merkkien, kirjoitusten, kuvien, äänien tai viestien säilytystä, säilyttämään tiedot, joiden perusteella kyetään tunnistamaan kuka tahansa henkilö, joka on ollut osaltaan luomassa niiden tarjoamien palvelujen sisältöä tai osaa tästä sisällöstä, jotta lainkäyttöviranomainen voi tarvittaessa pyytää niiden toimittamista siviili- tai rikosvastuuta koskevien sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi?

____________

1 Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12.7.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY (EYVL 2002, L 201, s. 37).

2 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL 2000, L 178, s. 1).