Kohtuasi C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

versus

Demeures terre et tradition SARL

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa))

Eelotsusetaotlus – Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid – Direktiiv 86/653/EMÜ – Kaubandusagendi õigus hüvitisele või kahju hüvitamisele pärast agendilepingu lõppemist – Artikkel 17 – Hüvitise saamise õiguse välistamine lepingu ülesütlemise korral lepingus kehtestatud katseajal

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. aprilli 2018. aasta otsus

Isikute vaba liikumine – Asutamisvabadus – Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad kaubandusagendid – Direktiiv 86/653 – Kaubandusagendi õigus hüvitisele või kahju hüvitamisele pärast lepingu lõppemist – Hüvitise saamise õiguse välistamine lepingu ülesütlemise korral lepingus kehtestatud katseajal – Lubamatus

(Nõukogu direktiiv 86/653, artikkel 17)

Nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et hüvitise maksmise ja kahju hüvitamise süsteem, mis on vastavalt selle artikli lõigetes 2 ja 3 kaubandusagendi lepingu lõppemise korral ette nähtud, on kohaldatav, kui leping lõpetatakse lepingus kehtestatud katseajal.

Tõlgendus, mille kohaselt ei maksta kaubandusagendi lepingu katseajal lõpetamise korral mingisugust hüvitist, ei ole direktiivi 86/653 artikliga 17 kehtestatud süsteemi imperatiivsusega kooskõlas.

(vt punktid 36 ja 38 ning resolutsioon)