Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. jūlijā iesniedza Landesgericht Linz (Austrija) – DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

(Lieta C-466/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Linz

Pamatlietas puses

Prasītājs: DS

Atbildētāja: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2007 (2007. gada 20. jūnijs) par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai 1 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka nav pieļaujams tāds transportlīdzekļa aprīkojums Regulas Nr. 715/2007 1. panta 1. punkta izpratnē, atbilstoši kuram izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts, tātad daļa, kas varētu radīt emisiju, ir konstruēts tā, ka atgāzes recirkulācijas daudzums, tātad atgāzes daudzums, kas tiek recirkulēts, tiek regulēts tā, ka izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts zema piesārņojuma režīmu nodrošina tikai 15–33 grādu pēc Celsija temperatūras robežās un tikai augstumā, kas nepārsniedz 1000 metrus virs zemes, un ārpus šīm temperatūras robežām ik pa 10 grādiem pēc Celsija un ik pa 250 metriem augstumā, kas pārsniedz 1000 metrus virs zemes, lineāri samazinās līdz nullei, tādējādi radot NOx-emisiju palielinājumu, kas pārsniedz Regulā Nr. 715/2007 noteiktās robežvērtības?

Vai, vērtējot pirmo jautājumu, ir nozīme tam, vai pirmajā jautājumā minētais transportlīdzekļa aprīkojums ir vajadzīgs, lai aizsargātu dzinēju no bojājumiem?

Vai, vērtējot otro jautājumu, nozīme vēl ir arī tam, vai dzinēja sastāvdaļa, kas jāaizsargā pret bojājumiem, ir izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts?

Vai, vērtējot pirmo jautājumu, ir nozīme tam, vai pirmajā jautājumā minētais transportlīdzekļa aprīkojums tika iebūvēts jau transportlīdzekļa ražošanas laikā, vai arī pirmajā jautājumā raksturoto izplūdes gāzu recirkulācijas vārsta regulēšanas mehānismu ir paredzēts transportlīdzeklī iebūvēt, veicot labošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām 2 3. panta 2. punkta izpratnē?

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām 3. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nav nenozīmīga neatbilstība līgumam, ja ir noslēgts pirkuma līgums par transportlīdzekļa iegādi, balstoties uz kuru pārdevējam ir jānodod pircējam normatīvo aktu (Savienības tiesību) noteikumiem atbilstošs transportlīdzeklis un transportlīdzeklī ir izmantota pārslēgšanas loģika, tātad mehānisms, saskaņā ar ko brīdī, kad transportlīdzekli iedarbina, tas atrodas pirmajā režīmā un, ja programmatūra atpazīst pārbaudes situāciju, tātad transportlīdzekļa darbināšanu Eiropas Jaunajā braukšanas ciklā, transportlīdzeklis turpina darboties pirmajā režīmā (Eiropas Jaunais braukšanas cikls), tomēr, ja programmatūra atpazīst, ka transportlīdzekli darbina ārpus Eiropas Jaunā braukšanas cikla pielaides sliekšņiem (atkāpes no ātruma profila +/- 2 km/h vai attiecīgi +/- 1s), transportlīdzeklis pāriet uz nulles režīmu (braukšanas režīms), kurā izplūdes gāzu recirkulācijas vārsts ir noregulēts tādējādi, ka Regulā Nr. 715/2007 noteiktās robežvērtības vairs nevar tikt ievērotas, turklāt šis stāvoklis iestājas tik ātri, ka galarezultātā transportlīdzeklis tiek darbināts gandrīz tikai nulles režīmā?

____________

1     OV 2007, L 171, 1. lpp.

2     OV 1999, L 171, 12. lpp.