Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d'instance de Sens (Frankrig) den 30. august 2018 – X

(Sag C-562/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal d'instance de Sens

Parter i hovedsagen

Sagsøger: X

Den anden part: Procureur de la République (den offentlige anklager)

Præjudicielle spørgsmål

Åbner artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolket i lyset af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap på den ene side og artikel 39, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på den anden side mulighed for at fratage en person stemmeretten ved valg til Europa-Parlamentet, når der er iværksat værgemål på grund af personens mentale handicap?

Besvares dette spørgsmål bekræftende, findes der da i EU-retten særlige betingelser for fratagelse af denne ret, og i bekræftende fald, hvilke?

____________