Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. rujna 2018. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – C GmbH & Co. KG protiv Finanzamt Z

(predmet C-573/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: C GmbH & Co. KG

Tuženik: Finanzamt Z

Prethodna pitanja

Treba li u okolnostima kao u glavnom postupku u kojima organizacija proizvođača u smislu članka 11. stavka 1., članka 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2200/96 od 28. listopada 1996. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta voća i povrća (Uredba br. 2200/96)1 proizvođačima koji su njezini članovi isporučuje robu i za to od proizvođača prima plaćanje koje ne pokriva kupovnu cijenu,

(a)    pretpostaviti postojanje zamjene uz nadoplatu jer su se proizvođači za transakciju prema organizaciji proizvođača ugovorno obvezali tijekom razdoblja namjenske uporabe sredstava organizaciji proizvođača isporučivati voće i povrće tako da je porezna osnovica transakcije kupovna cijena koju organizacija proizvođača plaća dobavljačima za kapitalna dobra?

(b)    i je li iznos, koji operativni fond stvarno plati za transakciju prema organizaciji proizvođača, u punom iznosu, „potpora izravno povezana s cijenom isporuke” u smislu članka 11. dijela A. stavka 1. točke (a) Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet (Direktiva 77/388/EEZ)2 tako da porezna osnovica obuhvaća i financijsku potporu u smislu članka 15. Uredbe br. 2200/96 koja je operativnom fondu osigurana na temelju operativnog programa?

Ako se u skladu s odgovorom na prvo pitanje poreznom osnovicom mogu smatrati samo plaćanja proizvođača, a ne i obveza isporuke i financijska potpora: protivi li se u okolnostima koje su navedene u prvom pitanju nacionalna posebna mjera kao što je članak 10. stavak 5. točka 1. Zakona o porezu na promet, koji se temelji na članku 27. stavku 1. Direktive 77/388/EEZ, članku 11. dijelu A. stavku 1. točki (a) Direktive 77/388/EEZ, prema kojoj je porezna osnovica transakcija prema proizvođačima kupovna cijena koju je organizacija proizvođača platio dobavljačima za kapitalna dobra jer su proizvođači povezane osobe?

U slučaju da je odgovor na drugo pitanje negativan: vrijedi li to i u slučaju kada proizvođači imaju pravo na puni odbitak pretporeza jer kapitalna dobra podliježu ispravku odbitaka poreza (članak 20. Direktive 77/388/EEZ)?

____________

1 SL 1996., L 297, str. 1.

2 SL 1977., L 145, str. 1.