Pritožba, ki jo je Fujikura Ltd vložila 20. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-451/14, Fujikura/Komisija

(Zadeva C-590/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Fujikura Ltd (zastopnik: L. Gyselen, lawyer)

Drugi stranki v postopku: Evropska Komisija, Viscas Corp.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v delu, v katerem je z njo zavrnjen tožbeni razlog kršitve načel sorazmernosti in enakega obravnavanja glede globe, naložene pritožnici;

v skladu s členom 61, prvi odstavek, drugi stavek, svojega Poslovnika dokončno odloči, tako da:

-     za ničen razglasi člen 2(o) Sklepa Komisije 1 z dne 2. aprila 2014, s katerim je družbi Fujikura Ltd naložena globa 8.152.000 EUR.; in

-     zmanjša to globo za 44% na 4.565.120 EUR;

Komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je potrdilo pristop Komisije, da točko 18 svojih Smernic iz leta 20062 uporabi tako, kot da je celotna kršitev zajemala le „svetovni del“ kartela in ni imela „dela znotraj-EGP “, ki je zajemal le evropske dobavitelje.

Zato je Komisija določila hipotetične vrednosti prodaje za udeležence v kartelu na način, ki je znatno podcenil vlogo evropskih dobaviteljev in precenil vlogo azijskih dobaviteljev, vključno z družbo Fujikura, v tej kršitvi.

____________

1 Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39610 – Električni kabli) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2139 final) (UL 2014, C 319, str. 10)

2 Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2)