Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 30. augustil 2018 – K. H. K versus B. A. C., E. E. K.

(kohtuasi C-555/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: K. H. K

Võlgnikud: B. A. C., E. E. K.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas rahalise nõude suhtes tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Grazhdanski protsesualen kodeks, edaspidi „GPK“) artikli 410 alusel tehtud maksekäsk, mis ei ole veel jõustunud, on ametlik dokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/20141 artikli 4 punkti 10 tähenduses?

2.    Kas juhul, kui GPK artikli 410 alusel tehtud maksekäsk ei ole ametlik dokument, tuleb taotluse alusel algatada väljaspool GPK artikli 410 kohast menetlust eraldi menetlus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014 artikli 5 punktile a?

3.    Kas juhul, kui GPK artikli 410 alusel tehtud maksekäsk on ametlik dokument, peab kohus tegema otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määruse (EL) nr 655/2014 artikli 18 lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul, kui liikmesriigi õigusnorm näeb ette, et tähtaegade kulgemine kohtutöö vaheaegadel peatub?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 189, 27.6.2014, lk 59).