Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 30. avgusta 2018 – K.H.K./B.A.C., E.E.K.

(Zadeva C-555/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelj predloga: K.H.K.

Dolžnika: B.A.C, E.E.K.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je plačilni nalog v zvezo z denarno terjatvijo na podlagi člena 410 Grazhdanski protsesualen kodeks (zakon o civilnem postopku; v nadaljevanju: GPK), ki še ni postal pravnomočen, javna listina v smislu člena 4(10) Uredbe (ЕU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 20141 ?

Če plačilni nalog na podlagi člena 410 GPK ni javna listina, ali je treba na podlagi vloge začeti ločen postopek na podlagi člena 5(a) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 zunaj postopka v skladu s členom 410 GPK?

Če je plačilni nalog na podlagi člena 410 GPK javna listina, ali je potem sodišče dolžno odločiti v roku iz člena 18(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014, če je tek rokov med sodnimi počitnicami v skladu z določbo nacionalnega prava zadržan?

____________

1 Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2014, L 189, str. 59).