Αναίρεση που άσκησε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 η LS Cable & System Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 12 Ιουλίου 2018 στην υπόθεση T-439/14, LS Cable & System κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-596/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: LS Cable & System Ltd (εκπρόσωποι: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να αποφανθεί οριστικώς επί της διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Οργανισμού του Δικαστηρίου, και, στο πλαίσιο αυτό, να ακυρώσει την απόφαση 1 κατά το μέτρο που αφορά την αναιρεσείουσα και να μειώσει, ασκώντας την πλήρη δικαιοδοσία του, το επιβληθέν στην αναιρεσείουσα πρόστιμο·

σε περίπτωση που το Δικαστήριο δεν αποφανθεί οριστικώς επί της υπό κρίση υποθέσεως, να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα και να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προς επανεξέταση σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα τόσο της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου όσο και της ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Κανονισμού Διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1.    Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενέχει νομικά σφάλματα και πρόδηλες στρεβλώσεις της πραγματικής σημασίας των αποδεικτικών μέσων, όσον αφορά τις προσφορές της αναιρεσείουσας για σχέδια του ΕΟΧ.

2.    Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενέχει νομικά σφάλματα, καθόσον σε αυτή το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αναιρεσείουσα δεσμεύτηκε από τη συμφωνία περί εθνικής περιοχής συνεπεία της παρουσίας εκπροσώπου της σε συνάντηση και ότι, ως εκ τούτου, είναι εφαρμοστέα η νομολογία περί δημόσιας αποστασιοποιήσεως.

3.    Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενέχει νομικά σφάλματα, καθόσον σε αυτή το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι η αναιρεσείουσα θα μπορούσε να αντικρούσει το τεκμήριο δεσμεύσεώς της από την αρχή της συμφωνίας περί εθνικής περιοχής, που συνάγεται από την παρουσία του εκπροσώπου της, μόνον εφόσον εξέφραζε τη «δημόσια αποστασιοποίησή» της κατά τη συνάντηση.

____________

1 Απόφαση C(2014) 2139 τελικό της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ.