Pritožba, ki jo je družba Viscas Corp. vložila 19. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-422/14, Viscas/Komisija

(Zadeva C-582/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Viscas Corp. (zastopnik: J.-F. Bellis, lawyer)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija. Furukawa Electric Co. Ltd

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi T-422/14, Viscas Corp. proti Komisiji v delu , v katerem je z njo zavrnjen tožbeni razlog kršitve načela enakega obravnavanja glede izračuna zneska globe, naložene družbi Viscas, in v katerem je tej družbi naloženo plačilo stroškov;

člen 2 Sklepa Komisije C(2014) 2139 final1 razglasi za ničnega v delu, v katerem znesek globe, naložene družbi Viscas, določa v višini 34.992.000 EUR;

znesek globe, naložene družbi Viscas zaradi kršitve, ugotovljene v členu 1 tega sklepa, določi v višini 19.595.520 EUR;

Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe družba Viscas navaja en pritožbeni razlog, da sodba Splošnega sodišča krši načelo enakega obravnavanja zaradi potrditve metode za določitev upoštevne vrednosti prodaje na podlagi točke 18 Smernic o določanju glob2 , ki jo je Komisija uporabila v izpodbijanem sklepu. Ta metoda daje znatno diskriminatorno prednost proizvajalcem, vpletenim tako v evropski kot v mednarodni kartel kršitve v primerjavi s tistimi, ki so bili vpleteni le v mednarodni kartel. Določitev prispevka posameznega proizvajalca h kršitvi namreč ne upošteva evropskega kartela in tako znatno podceni težo kršitve proizvajalcev, ki so bili vpleteni v oba kartela, tako da jih dejansko nagradi zato, da so bili vpleteni v dva kartela in ne v enega s tem, da jim naloži globe, ki so v povprečju 44% nižje kot če bi bila kršitev omejena na evropski kartel.

____________

1 Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39610 – Električni kabli) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2139 final) (UL 2014, C 319, str. 10)

2 Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2)