Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 19. julija 2018 – IN/Belgische Staat

(Zadeva C-469/18)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van Cassatie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: IN

Tožena stranka: Belgische Staat

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da v zadevah v zvezi z davkom na dodano vrednost v vseh okoliščinah nasprotuje uporabi dokazov, pridobljenih s kršitvijo pravice do spoštovanja zasebnega življenja, kot je zagotovljena v členu 7 Listine, ali pa je z njim dovoljena nacionalna ureditev, v skladu s katero je sodišče, ki mora odločiti, ali se sme tak dokaz uporabiti kot podlaga za odmero DDV, dolžno opraviti presojo, kot je opisana v točki 4 zgoraj te sodbe?

____________