Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 13 юли 2018 г. по дело T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др./Съвет на Европейския съюз и др.

(Дело C-603/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др. (представител: P. Tridimas, Barrister)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа, представляван от Съвет на Европейския съюз, Европейски съюз, представляван от Европейската комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени решението на Общия съд,

да уважи исканията им, направени пред Общия съд,

да осъди ответниците да заплатят разноските за настоящото производство по обжалване и за производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите смятат, че Общият съд допуска грешки при прилагане на правото като:

а) приема, че Еврогрупата не е поискала Кипър да вземе мерките, причинили им загуби или че тези мерки не били поискани чрез действие, което може да се вмени на ЕС;

б) приема, че прессъобщението на ЕЦБ от 21 март 2013 г. не е причинило вреда на жалбоподателите;

в) приема, че с някои други актове ответниците не са изисквали Кипър да продължи да прилага увреждащите мерки и/или не са изисквали приемането на тези увреждащи мерки, въведени с измененията, внесени в увреждащите декрети от 30 юли 2013 г.;

г) приема, че не всички от увреждащите мерки са изискани с Решение на Съвета 2013/2361 ;

д) приема, че не няма сериозно нарушение на правото на собственост, закриляно с член 17, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС и член 1 от Допълнителен протокол 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, на принципа на защита на оправданите правни очаквания и на принципа на недопускане на дискриминация.

Жалбоподателите твърдят, че увреждащите мерки не отговарят на изискването ограничаването на правото на собственост да е предвидено в закон, а също и на изискването за пропорционалност. Те считат, че действията на ответниците са събудили оправдани очаквания, че няма да бъдат взети мерки за оздравяване със собствени средства, налагащи техните авоари да бъдат „окастрени“. Те считат, че като вложители и/или акционери в Bank of Cyprus и Laiki са били подложени на дискриминация, inter alia, в сравнение с вложители и акционери съответно в банки в други държави членки от Еврозоната, които ползвали финансова помощ, сходна на отпуснатата на Кипър.

____________

1 :Решение 2013/236/ЕС на Съвета от 25 април 2013 година отправено до Кипър относно конкретни мерки за възстановяване на финансовата стабилност и устойчивия растеж (ОВ L 141, 2013 г., стр. 32).